Zmena sídla spoločnosti a súvisiace povinnosti

Pri zakladaní spoločnosti je potrebné uviesť taktiež aj jej sídlo, ktoré je však možné neskôr zmeniť. Dôvodov na zmenu sídla môže byť mnoho, pričom najčastejším dôvodom je nájdenie infraštruktúrne lepšieho alebo cenovo výhodnejšieho priestoru. Dôležité je však podotknúť, že oznámenie zmeny sídla spoločnosti https://ezmluva.sk/zmeny-v-or je potrebné ohlásiť aj príslušným úradným inštitúciám. Samotný akt zmeny sídla musí byť taktiež doložený zákonom stanovenými dokumentmi, medzi ktoré patrí rozhodnutie o zmene adresy obchodného sídla od zakladateľa spoločnosti.

doloženie dokumentov

V prípade, že má spoločnosť niekoľkých spoločníkov, k zmene sídla je nevyhnutné doložiť zápisnicu zo stretnutia Valného zhromaždenia, na ktorom sa o zmene rozhodovalo. Ďalšia povinne priložená dokumentácia, ktorú je treba k zmene nového sídla priložiť sa rovnako odlišuje podľa počtu osôb, vystupujúcich v spoločnosti. Ak je zakladateľom spoločnosti iba jedna osoba, ako prílohu k zmene sídla dokladá Zakladateľskú listinu v kompletnej verzií. Viacerí spoločníci zase povinne prikladajú vo forme prílohy Spoločenskú zmluvu v úplnom vyhotovení.

nová adresa sídla

Okrem doloženia tejto dôležitej dokumentácie je nevyhnutné taktiež preukázať i to, v akom vzťahu je spoločník zainteresovaný k novému sídlu. To znamená, že je potrebné doložiť buď nájomnú zmluvu, potvrdenie o súhlase od vlastníka nehnuteľnosti alebo list vlastníctva, ak je spoločník majiteľom. Všetky vymenované dokumenty sa následne ako prílohy dokladajú k návrhu na zapísanie zmien, ktorého https://www.zbozi.cz/vyrobek/clovek-na-ktoreho-si-pamatam-zazihanie-svetiel/ formulár je možné nájsť na webe Ministerstva spravodlivosti SR. Uskutočnené zmeny sa potom zapíšu spoločne s adresou nového sídla v Obchodnom registri, ale okrem neho je vašou povinnosťou ohlásiť ich aj ďalším úradným inštitúciám. Vrátane Obchodného registra by ste mali zmenenú informáciu o novej adrese obchodného sídla oznámiť taktiež aj na Daňovom úrade, v Sociálnej poisťovni, v Zdravotnej poisťovni a pokiaľ vaša spoločnosť vlastní auto, aj Dopravnému inšpektorátu. Nezabudnite ani na všetkých dôležitých obchodných partnerov a iné súvisiace subjekty, ktoré by mohlo vaše nové sídlo zaujímať.

By 11. 9. 2022.    Firmy